Bedriftens samfunnsansvar

 • FNs Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
 • Etiske retningslinjer

Innflytelse medfører ansvar

ProData Consults retningslinjer for samfunnsansvar og etiske retningslinjer for interne ansatte er basert på ProData Consults verdier. ProData Consult arbeider med samfunnsansvar både internt i selskapet og eksternt med omverdenen. Som selskap står vi ved verdiene våre, som er basert på respekt for andre, inkludering, toleranse og åpenhet.

ProData Consult har valgt å legge FNs menneskerettighetserklæring til grunn for arbeidet med samfunnsansvar. FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948 og omfatter sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det er det viktigste dokumentet om menneskerettigheter i verden og gir oss en felles forståelse av hva menneskerettigheter er, og danner grunnlaget for en verden basert på frihet, rettferdighet, fred og ansvar.

ProData Consult støtter opp om disse rettighetene og gjør en aktiv innsats for å spre kunnskap om dem. Les alle 30 artikler.

ProData Consult har valgt å støtte organisasjoner som etterlever og sprer kunnskap om disse rettighetene:

 • FNs Global Compact
 • UNICEF
 • Amnesty International
 • Transparency International
Vi
støtter FNs Global Compact

FNs Global Compact

FNs Global Compact er verdens største initiativ for bedrifters samfunnsansvar. Initiativet ble lansert av FN i 2000 og har som mål å involvere private selskaper i håndteringen av de store sosiale og miljømessige utfordringene knyttet til globalisering. FNs Global Compact gjør det mulig for bedrifter over hele verden å delta aktivt i å løse disse utfordringene.

Som offisielt medlem av FNs Global Compact-initiativ ønsker ProData Consult å sende et signal til alle våre interessenter om at vi støtter og bidrar i gjennomføringen av Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

ProData Consult Communication on Progress

De ti prinsippene i FNs Global Compact

Menneskerettigheter:

1.  Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2.  påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet:

3.  Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,

4.  sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,

5.  sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og

6.  sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø:

7.  Bedrifter skal støtte føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,

8.  ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

9.  oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon:

10.  Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Vi
støtter FNs Global Compact
UNICEF
Business Partner 2014

UNICEF

UNICEF er verdens største humanitære organisasjon og arbeider med langsiktig utvikling og nødhjelp i 156 land.

FN opprettet UNICEF i 1946 med det formål å hjelpe syke og sultende barn etter andre verdenskrig. I 1953 fikk UNICEF status som FNs barnefond, med utviklingshjelp til verdens barn som sitt arbeidsområde. I dag er UNICEF verdens mest innflytelsesrike barneorganisasjon.

Les mer om UNICEF: www.unicef.no

UNICEF
Business Partner 2014
Amnesty
International

Amnesty International

Amnesty Internationals visjon er en verden der alle mennesker har krav på rettighetene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring og i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Amnesty International er en global demokratisk medlemsorganisasjon med over 80 nasjonale avdelinger og virksomhet i 150 land.

Les mer om Amnesty International: www.amnesty.no

Amnesty
International
Transparency
International

Transparency International

Transparency International er en global, politisk uavhengig NGO (ikke-statlig organisasjon), som har som overordnet formål å bekjempe korrupsjon og fremme åpenhet. Visjonen er en verden fri for korrupsjon og bestikkelser.

Transparency International jobber med bevisstgjøring i både offentlig og privat sektor, samt i lokalsamfunn og det sivile samfunn for å sikre størst mulig effekt av arbeidet for større åpenhet.

Transparency International ble grunnlagt i 1993 av tidligere Verdensbank-sjef Peter Eigen. Organisasjonen har hovedkontor i Berlin og består for øyeblikket av 100 nasjonale avdelinger.

Transparency International samarbeider med andre internasjonale organisasjoner om å fremme reformer, øke bevissthet om og støtte arbeidet mot korrupsjon og å øke åpenheten i internasjonale transaksjoner. Gjennom de nasjonale avdelingene jobber Transparency International for at myndigheter skal få på plass effektive lover og politiske tiltak mot korrupsjon.

Les mer om Transparency International: www.transparency.no

Transparency
International
Etiske
retningslinjer

ProData Consults etiske retningslinjer

ProData Consults kjerneverdier er basert på respekt, mangfold, toleranse, åpenhet, høye etiske standarder for forretningsdrift samt et ønske om aktivt å utgjøre en positiv forskjell i alle sammenhenger der selskapet har virksomhet. Dette gjenspeiles i våre etiske retningslinjer.

Nedenfor kan du lese de 23 prinsippene som utgjør ProDatas etiske retningslinjer

 1. Be interested in our clients.
 2. Always do whatever you can to help our clients.
 3. Do not ever compromise on quality.
 4. If in doubt about 1-3 above - do not deliver at all.
 5. Deliver service as fast as possible every single time.
 6. Always be on the lookout for possible ways to improve the speed of our services.
 7. Always be on the lookout for possible ways to improve the quality of our services.
 8. Stay in close contact and continuous communication with clients.
 9. Maintain a good relationship with our competitors.
 10. Never say anything bad about our competitors.
 11. Treat all consultants as true team members and with deep respect.
 12. Stay in close contact and continuous communication with consultants.
 13. Always be open, transparent, and honest in your relationships with clients and consultants.
 14. Never discriminate on the basis of race, gender, political or religious beliefs, or sexual orientation. Focus on what people do, not what they are.
 15. View differences as strengths and focus on having the most diversified team possible.
 16. Notice your colleagues' positive qualities and acknowledge them.
 17. Trust that your colleagues are competent and can get the job done.
 18. If you find that a colleague is in trouble - help, do not blame.
 19. Care for the environment and encourage others to do the same.
 20. As a company, we support the Universal Declaration of Human Rights as formulated by the UN. Do not provide services to any public or private, institution or company which abuses human rights, to producers of offensive weapons, or to producers of psychiatric, mind-altering drugs.
 21. We do not tolerate corruption in any form, including extortion and bribery. Never offer or accept anything that can be interpreted as such.
 22. Stay focused on the goals and purposes of ProData Consult.
 23. Have fun at work EVERY day (while producing worthwhile results).

Skjul tekst

Etiske
retningslinjer
FN

FNs menneskerettighetserklæring

Den 10. desember 1948 vedtok FNs generalforsamling sin erklæring om universelle menneskerettigheter.

Umiddelbart etter denne historiske begivenheten oppfordret Generalforsamlingen alle medlemsland til å publisere hele erklæringsteksten. Landene ble også oppfordret til å sørge for at teksten ble presentert, lest og forklart - særlig ved skoler og andre utdanningsinstitusjoner - uten hensyn til de politiske forholdene i de ulike landene og regionene.

I dag består FN av 192 land. Du kan lese den offisielle teksten fra FN her: www.un.org/en/documents/udhr/ or Nedenfor kan du lese de 30 artiklene i erklæringen

Artikkel 1
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 2
Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f.eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6
Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

Artikkel 7
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 10
Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11
Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar.

Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13
Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Artikkel 14
Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper

Artikkel 15
Enhver har rett til et statsborgerskap.

Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

Artikkel 16
Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.

Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

Artikkel 17
Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.
Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

Artikkel 18
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20
Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Artikkel 21
Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

Artikkel 22
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

Artikkel 23

 • Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.
 • Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid..
 • Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.
 • Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Artikkel 24
Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

Artikkel 25
Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

Artikkel 26
Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

Artikkel 27
Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige frmgang og dens goder.

Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Artikkel 28
Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

Artikkel 29
Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 30
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Skjul tekst

FN

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.